MÜZAYEDE KURALLARI

Düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek tüm katılımcılar aşağıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

1) Luz Müzayede, düzenlediği online müzayedelerde alıcı ve satıcı arasında aracıdır.

2) Luz Müzayede, sağladığı online müzayede hizmeti nedeniyle alıcı ve satıcıdan komisyon almaya hak kazanır.

3) Online müzayedelere katılabilmek için www.luzmuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

4) Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır. Müzayedeye katılanlar  katalogta gördüğü tüm bilgilerin doğruluğunu  kabul eder.

5) Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Şirketimiz satılan eserin tekeffülü ile mükellef değildir. Alıcı bu konuda gelecekte şirketimizden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6) Bir ürüne en yüksek peyi veren kişi ürünü almaya hak kazanır. Müzayedeye katılan birden fazla kişinin aynı ürüne aynı peyi vermesi durumunda, güncel fiyata ilk peyi veren kişi veya güncel peyi yükselterek ürüne daha fazla peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına almış olur.

7) Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, şirketimiz tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede “TEKLİF VER” bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

7) Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedelleri (+KDV) ve aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

8) Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle şirketimiz tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. Şirketimiz satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Luz Müzayede hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %10 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Şirketimizin komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %20 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. Şirketimizin bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

9) Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve şirketimizin belirttiği müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda şirketimizin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Luz Müzayede bedeli ödenmesi şartı ile eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği şirketimiz tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden ve kayıplardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

10) Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde şirketimiz dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Luz Müzayede’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası şirketimizin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

11) Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına şirketimiz sorumlu değildir. Ayrıca Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.

12) Şirketimiz yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

13) Luz Müzayede şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca şirketimiz hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

14) Arttırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek: burada belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

15) Online katalogta yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

16) Luz Müzayede tarafından yayınlanan yazılı ve görsel tüm içerikler firmanın izni dışında kısmen veya tümüyle başka bir yerde yayınlanamaz.

17) Online katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır.

18) Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

19) 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine şirketimizin rücu hakkı saklıdır.

20) Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

21) www.luzmuzayede.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için şirketiniz şirketimiz ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Luz Müzayede’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.